Sứ mạng - Tầm nhìn


Sứ mạng
Sứ mạng của Khoa Điện - Điện tử là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện tử - Viễn thông và Điều khiển và Tự động hoá đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cả nước và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn
Khoa Điện - Điện tử sẽ trở thành khoa có uy tín, chất lượng tốt về đào tạo theo định hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được công nhận trong nước và từng bước vươn đến tầm khu vực Đông Nam Á.
Hình nền.jpg