10 dấu ấn, kết quả nổi bật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trong năm 20211. Hoàn thiện bộ máy tổ chức với các đơn vị mới để tạo động lực phát triển
2. Phát triển, bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, viên chức
3. Từng bước hoàn thiện văn bản quy phạm nội bộ
4. Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống ISO 9001:2015
5. Tuyển sinh năm 2021 đạt chỉ tiêu và chất lượng đầu vào được nâng cao
6. Hoạt động khoa học đạt được các kết quả nổi bật
7. Hoạt động đảm bảo chất lượng hướng đến kiểm định trường và các chương trình đào tạo được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ
8. Ứng phó hiệu quả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thể hiện mạnh mẽ trách nhiệm cộng đồng
9. Hoạt động truyền thông đã có bước phát triển mạnh và góp phần quảng bá học hiệu của Trường
10. Hoạt động của các đoàn thể đạt nhiều thành tích

Thông tin tương tự
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối